Vacatures

 

Vernieuwingspredikant Utrecht (0,4 fte)

De huidige veranderingen in de beleving va religie, spiritualiteit en zingeving zijn een uitdaging voor de kerken. Met het benoemen van predikanten op een vernieuwingsplek onderzoeken de Remonstranten waar ruimte is voor vernieuwing en hoe die eruit kan zien. Op dit moment is er een vacature voor een vernieuwingspredikant in de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

Contourenschets Vernieuwingsplek Utrecht

Voor de landelijke advertentiecampagne ‘Geloof begint bij jou’ definieerde onderzoeksbureau Motivaction een primaire doelgroep: 40+, hoog opgeleid en vrouw. Als vernieuwingspredikant ben je vrij om hier eigen keuzes te maken. Vernieuwen begint bij jou. Toch bestaan er een aantal voorkeuren.

Er bestaan geen richtlijnen voor jong of oud, maar het zou prettig zijn als je ook de naar verhouding grote groep 30 + binnen de gemeente ( ca 50 personen ) bedient.

Wat betreft activiteiten kun je denken aan een aanbod van bijvoorbeeld mini-seminars, retraites en culturele en spirituele bijeenkomsten. Deze activiteiten vormen een zelfstandig vernieuwingsprogramma. Tegelijk staat de gemeente ervoor open dat je je aansluit bij en samenwerkt met bestaande initiatieven.

Je gaat je primair richten op de vernieuwingsplek, maar er wordt waarde gehecht aan een goede verstandhouding met de gemeentepredikanten en de kerkenraad van de RGU om synergie te zoeken en concurrentie te vermijden.

Structuur van de vernieuwingsplek

Als vernieuwingspredikant werk je in het ressort van de RGU, maar je legt verantwoording af aan de landelijke organisatie. Je werkt zelfstandig, maar met de andere vernieuwingspredikanten monitor je de voortgang en ontwikkeling.

Maandelijks zijn er bijeenkomsten voor intervisie en overleg onder supervisie van de hoogleraar van het Remonstrants Seminarie. Daarbij worden soms gastdocenten uitgenodigd met relevante expertise of praktijkervaring. In deze kring wordt je uitgedaagd om nieuwe, eigen concepten te ontwikkelen.

Verder is een Raad van Advies ingesteld bestaande uit personen die ervaring hebben als ondernemer of in het bedrijfsleven. Zij dienen de predikanten en de commissie die hen begeleid gevraagd en ongevraagd advies.

Tegen deze achtergrond ontwikkel en implementeer je nieuwe remonstrantse vormen van geloofsgemeenschap. Het uitgangspunt is dat deze vormen geen vrijblijvend karakter hebben, maar een duurzame verandering als resultaat hebben. Te denken valt aan een basis van betrokken mensen, aantoonbare financiële inkomsten of een innovatieve, herkenbare spiritualiteit.

Met de taakgroep vernieuwingsplekken en de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Utrecht werk je aan borging van de vernieuwingen zodat deze een blijvend onderdeel uitmaken van het Remonstrantse aanbod.

Profiel

Je bent een enthousiaste vernieuwingspredikant met:

  • Opleiding theologie -> afgeronde opleiding aan het remonstrants seminarium (of daaraan gelijk)
  • aantoonbare affiniteit met het Remonstrants gedachtegoed, cultuur en gewoonten
  • ervaring in het ontwikkelen van vernieuwende creatieve verbindende spirituele concepten
  • ervaring in het voorgaan in vieringen
  • ervaring in het participeren in multidisciplinaire overlegstructuren en – vormen
  • kennis van- en ervaring met methoden en middelen om op positieve wijze publiciteit te genereren
  • aantoonbare affiniteit en bekendheid met de stad Utrecht en er bij voorkeur woonachtig

Wij bieden:

  • Overeenkomst van opdracht voor 1 jaar. Na dit jaar volgt een evaluatie met de uitdrukkelijke mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar. (En bij gebleven geschiktheid nadien met een verlenging van 3 jaar; in totaal zes jaren)
  • arbeidsvoorwaarden conform de traktementsregeling vernieuwingspredikanten.
  • een uitgebreid opleidingstraject en een intensief programma van intervisie en supervisie onder leiding van de hoogleraar van het seminarium prof. dr. Christa Anbeek.

Informatie:

Voor vragen kan je contact opnemen met Martijn Junte, voorzitter van de taakgroep vernieuwingsplekken (06 21859121 of martijnjunte@xs4all.nl).

Solliciteren:

Wij ontvangen je sollicitatie met CV graag vóór 1 mei 2019.

Je kan je sollicitatie zenden aan mevrouw Mariëlle van Royen, adviseur HRM (personeel@remonstranten.org).

Een geschiktheidsanalyse is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 6 tot 12 mei.

 

 

De Remonstrantse Gemeenten Hoogeveen en Meppel zoeken met ingang van 1 september 2019 een predikant (V/M) voor in totaal 0,5 fte (0,2 fte in Hoogeveen en 0,3 fte in Meppel).

De Remonstrantse Gemeenten in Hoogeveen en Meppel willen, staande in de remonstrantse traditie van een vrij en verdraagzaam christendom een thuis bieden aan mensen die op een open manier bezig zijn met hun levensvragen.

De beide gemeenten organiseren naast de zondagse erediensten allerlei andere activiteiten, zoals lezingen, meditatieve en maaltijdmomenten, concerten en voorstellingen.

De gemiddelde leeftijd van beide gemeenten is hoog.

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is de enige vrijzinnig-protestantse gemeente in Hoogeveen. De gemeente heeft 65 leden en vrienden.

De Remonstrantse Gemeente Meppel heeft 31 leden en vrienden en werkt in federatief verband samen met de Doopsgezinde gemeente Meppel (40 leden).

Naast de Remonstrantse predikant in Meppel is er een Doopsgezinde predikant werkzaam in de gemeente (40%).

Meer informatie over de beide gemeenten is te vinden op de website van de remonstranten.

 

Wij zoeken een predikant die

-geïnspireerd wordt door de Bijbelse verhalen en zich verbonden voelt met de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006,

-veel aandacht geeft aan de zondagse kerkdiensten en hierin ook nieuwe vormen weet te vinden zonder de trouwe leden en vrienden los te laten (de predikant wordt gevraagd om tegen betaling van het viaticum meer kerkdiensten te leiden dan volgens de  aanstelling verplicht is),

-in overleg met een aantal contactpersonen in de gemeente invulling kan geven aan het pastoraat van vooral zieke en eenzame oudere gemeenteleden,

-ondersteuning geeft aan “doordeweekse “activiteiten, zoals gespreksbijeenkomsten,

-zich betrokken voelt bij de plaatselijke gemeenschap, zowel van de kerken als daarbuiten en met name in Meppel (omdat deze gemeente veel minder leden en vrienden heeft, terwijl de aanstelling hier groter zal zijn) wil pionieren in enkele nieuwbouwwijken.


Wij verwachten van de nieuwe predikant dat deze

-een universitaire opleiding theologie heeft voltooid,

-beschikt over de vaardigheid om op een creatieve, inspirerende en bindende wijze een goede relatie op te bouwen met de leden en vrienden van de beide gemeenten en ook met mensen en instanties daarbuiten,

-lid of vriend is van de Remonstranten of de bereidheid heeft om dit te worden

-wil overwegen om zich te vestigen in de regio Zuidwest Drenthe.

 

Sollicitaties met CV moeten voor 6 mei per e-mail worden gestuurd naar Dirk Krikke (Rem. Gemeente Meppel), dirk.krikke@live.nl en Jan Hendriks (Rem. Gemeente Hoogeveen), hendriks.locht@planet.nl .

Woensdag 5 juni is gereserveerd voor de gesprekken met kandidaten voor de vacature.

Nadere inlichtingen over het gewenste profiel van de nieuwe  predikant kunnen worden verkregen bij bovengenoemde personen (tel. respectievelijk 0522 46 41 50 en 0528 37 15 12).