Vacatures

Vier interessante vacatures

18 juni 2024

Programma Werken aan de Toekomst, ter inleiding
Afgelopen twee jaar is er veel werk verzet om de organisatie van de Remonstranten toekomstbestendig te maken: het seminarium heeft nieuw elan gekregen, er ligt een voorstel voor nascholing wat hopelijk in najaar 2024 tot uitvoering kan komen en er zijn vanuit de taakgroep Personeel, Gemeenten en Innovatie (PGI) vijf kansrijke lijnen geschetst die de Remonstranten perspectief bieden. Om het maximale uit de geschetste perspectieven te halen willen we op alle vijf lijnen een programma-eigenaar benoemen. Zo kan er een gezonde focus gegeven worden aan deze deelgebieden en wordt de ondersteunende kracht van de landelijke organisatie versterkt. Deze programmaleiders werken in een team en zullen dus onderling nauw samenwerken. Daarnaast is er een vloeiende interactie beoogd met de medewerkers van het landelijk bureau, het seminarium, de CoZa, InZicht en met de taakgroepen PGI en M&C.

De programmalijnen zijn:

 1. Grote gemeenten (100+) en landelijk ledenbeleid versterken (ingevuld);
 2. Ontwikkelen perspectief kleine gemeenten (ingevuld);
 3. Vrijzinnig alternatief voor jonge mensen (incl. PR en social media) (vacant);
 4. Brede verkenning inzet Geestelijke Verzorging (vacant);
 5. Uitbouwen van landelijk en lokaal aanbod (vacant).

Bij alle lijnen ligt de focus op revitaliseren, groeien en bloeien. Gemeenten die kiezen voor behoud of (op termijn) een (gedwongen) sterfhuisconstructie worden ondersteund door de taakgroep PGI. Vanuit PGI zal een uitgebreid stappenplan en een scenariobeschrijving ontwikkeld worden, zodat zowel de kerkenraad als de predikant en de gemeenteleden handvaten krijgen hoe in zo’n situatie te handelen.

Programmaleiders

Door op alle lijnen een programmaleider te benoemen, zullen de programma’s een duidelijk aanspreekpunt krijgen. Daarbij zal de algemeen secretaris, Annemarie Gerretsen, in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor lijn I-grote gemeenten/landelijke leden op zich nemen. Jan Berkvens heeft met een aantal kleine gemeenten inmiddels verdergaande programma’s lopen en daarmee is het logisch dat hij de verantwoordelijkheid krijgt voor lijn II-ontwikkelen perspectief kleine gemeenten.

Voor de overige drie programma’s zoeken we programmaleiders, allen voor in beginsel twee jaar en 0,4 fte. De vacature voor programmalijn III-vrijzinnig alternatief voor jonge mensen wordt ingevuld in nauwe samenspraak met de jongerengemeente Arminius.

Competenties

De programmaleiders zijn op hun programma de “enablers” van het Werken aan de Toekomst. Ze zijn inspirator en ondersteunen bij conceptontwikkeling van innovatieve projecten. Ze ondersteunen bij projectaanvragen en fondsenwerving en zijn verantwoordelijk voor een goede interne organisatiebrede communicatie over het proces. De programmaleiders werken onder leiding van de algemeen secretaris.

Voor alle programmaleiders gelden de volgende competenties:

 • Sterke communicator met oog voor het benutten van in- en externe communicatiekanalen.
 • Teamplayer. 
 • Natuurlijk leiderschap.
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit en out of the box/creatief kunnen denken.
 • Affiniteit met het remonstrants gedachtengoed. 

Rapportages

 • De algemeen secretaris beoogt 3-4x per jaar een stakeholdersoverleg met interne stakeholders te organiseren. Hierbij zullen worden uitgenodigd: (vertegenwoordigers van) het landelijk bureau, het seminarium, de CoZa, InZicht en de taakgroepen PGI en M&C. Doel van de bijeenkomsten zal zijn om ervaringen te delen, richting waar nodig bij te stellen en klokken gelijk te zetten. De programmaleiders zijn leidend en delen op hun eigen programma de lopende projecten, het waarom (doel), met wie (actoren), voor wie (doelgroep), wat (wat brengt het de remonstranten) en het hoe (kosten en ingezette middelen).
 • AV-deelnemers zullen in voor- en najaar een schriftelijke terugkoppeling krijgen.

Voor sollicitanten

Vacatures

Heb je interesse in programmalijn III-vrijzinnig alternatief voor jonge mensen, IV-brede verkenning inzet GV of V-uitbouwen van landelijk en lokaal aanbod, dan praten we graag met je! Voor meer informatie kun je terecht bij Annemarie Gerretsen, Algemeen Secretaris via algemeensecretaris@remonstranten.org.

Je kunt solliciteren door je motivatie en CV te sturen vóór 1 augustus naar personeel@remonstranten.org t.a.v. Mariëlle van Royen onder vermelding van het programma. 

Bezoldiging 

 • Je krijgt in beginsel een aanstelling van één jaar bij de Remonstranten.
 • De functieomvang is 0,4 fte. 
 • Voor honorering en overige arbeidsvoorwaarden volgen de Remonstranten de arbeidsvoorwaarderegeling van de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Uitgangspunt is salarisschaal 10 (EUR 4000,- – 5192,-) bij een fulltime dienstverband). Op predikanten is de Traktementsregeling voor predikanten 2024 van toepassing. 
 • Verloning via een ZZP-contract is mogelijk. 

Procedure 

 • Selectiegesprekken zullen in principe plaatsvinden eind augustus of begin september. Inzet voor de start van de functies is 1 oktober 2024. Uiteraard kunnen daar nadere afspraken over worden gemaakt, rekening houdend met eventuele opzegtermijnen bij andere functies. 

Vacature 1
Programmaleider Vrijzinnig alternatief voor jonge mensen
(Werken aan de Toekomst, programmalijn III)

Doel van het programma 

Ondersteunen van de verschillende initiatieven om jonge mensen te enthousiasmeren voor vrijzinnig geloven.

De jongerengemeente Arminius. Een groep enthousiaste jongeren (18-35 jaar) ontmoet elkaar regelmatig tijdens activiteiten op het snijvlak van zingeving, cultuur en maatschappij. Activiteiten vinden plaats door het hele land én online. Arminius wil meer jongeren bereiken die op een zoekende manier bezig zijn met geloof en levensvragen. Zij zoeken daarvoor een organisatorisch talent om samen met het bestuur en de predikant van Arminius aantrekkelijke activiteiten op te zetten, via (online) communicatie het bereik onder jongeren te vergroten en vruchtbare samenwerking met vrijzinnige groepen en jongerenwerkers te zoeken.

Vrijzinnige proeftuin 35+. De behoefte aan zingeving en verdieping onder de jongeren van 30/35+ is groot. Op een beperkt aantal plekken in het land zijn voorzichtige activiteiten ontstaan. In 2023 voerden we verkennende gesprekken met vertegenwoordigers uit deze leeftijdscategorie, afkomstig van de Doopsgezinden, VVP, Vrijzinnigen Nederland en de Remonstranten. Een team van jongeren van verschillende denominaties heeft een gezamenlijk weekend gehad en werkt aan een mix van lokale/regionale en landelijke activiteiten voor jongvolwassenen met en zonder kinderen.

De hoofdtaken van de projectleider zijn:

 1. Organisatorische en promotionele ondersteuning van Arminius in nauwe samenwerking met predikant en bestuur van Arminius;
 2. Trekker van het 35+ programma met een team van jongeren uit de verschillende denominaties.


Vacature 2

Programmaleider Geestelijke Verzorging
(Werken aan de Toekomst, programmalijn IV)

Het doel van het programma is tweeledig: (a) een brede verkenning van de plek van geestelijke verzorging (GV) binnen de Remonstranten en (b) het opvolgen van enkele concrete “leads” tot experimenten in samenwerking met andere partijen actief op het gebied van geestelijke verzorging.

Brede verkenning samen met het seminarium

Het remonstrants seminarium leidt geestelijk verzorgers op. Zowel aan de seminarium als aan de PThU (o.m. Theo Pleizier) wordt onderzoek gedaan naar het belang van ‘zielzorg’ in de huidige samenleving. Uit dit onderzoek blijkt dat zielzorg voor steeds meer mensen buiten beeld is geraakt nu minder mensen bij een kerkgenootschap zijn aangesloten, terwijl juist gesprekken over levensvragen mensen helpen om te gaan met de uitdagingen die samengaan met een steeds verder gaande individualisering. Een actievere invulling van deze pastorale taak kan er toe leiden dat Remonstranten in de samenleving meer gezien worden en zichtbaar een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving. Daarbij zijn remonstrantse predikanten en geestelijk verzorgers (GV’ers) bij uitstek goed in staat te helpen bij het duiden van levensvragen in deze seculiere samenleving omdat zij wel de christelijke traditie kennen, maar geen last hebben van kerkelijke dogma’s. Zij spreken niet alleen vrijzinnigen aan, maar ook mensen die (inmiddels) niet (meer) zo veel met de kerk van doen hebben.

We vragen aan de programmaleider om, in nauw contact met het seminarium en geestelijk verzorgers, een brede verkenning te doen naar het veld. Belangrijke vragen daarbij zijn: welke partijen zijn actief, wat doen andere kerken, wat kan GV betekenen voor de brede Remonstrantse Broederschap?

Uitwerken bestaande initiatieven tot experimenten en nieuwe leads genereren

De afgelopen tijd zijn er interessante verkenningen geweest met Centra voor Levensvragen en met een dagbesteding voor hoger opgeleiden. Bij meerdere centra zijn al remonstrantse en andere vrijzinnige geestelijk verzorgers betrokken.

Centra voor Levensvragen willen in toenemende mate (groeps-)activiteiten ontplooien waarbij het vinden van ruimtes daarvoor een knelpunt is. Deze activiteiten zijn gericht op levensvragen en passen goed bij wat er in onze en andere vrijzinnige kerken gebeurt. Wij hebben een netwerk van kerkgebouwen door het hele land en mensen die dit werk zouden kunnen doen.

Op dit moment willen de volgende Centra voor Levensvragen met de Remonstranten de mogelijkheden verkennen om fysieke ontmoetingsplekken te creëren: de Stichting Questio die in Noord-Holland werkt (https://www.stichtingquestio.nl/) en de stichting Willem in de Achterhoek (https://willemlevensvragen.nl/). De remonstrantse kerkgemeenten die met hen zouden kunnen of willen samenwerken zijn o.a.: Haarlem, Hoorn en Lochem-Zutphen. De Centra voor Levensvragen worden gefinancierd vanuit de Nederlandse overheid. De dagbesteding wordt gefinancierd vanuit zorgbudgetten. Het is interessant om te verkennen of dit tot alternatieve financieringsbronnen kan leiden voor aangesloten gemeenten.

Ook zijn de centra op zoek naar andere doelgroepen dan mensen van 50 jaar en ouder of mensen die palliatief zijn en ook daarbij willen wij, met het oog op 35+ en Arminius (zie programmalijn III), in meedenken en participeren. Er lopen gesprekken, waar ook de kerkenraad van Lochem bij betrokken is, met de genoemde Centra voor Levensvragen om te komen tot passende, gezamenlijke initiatieven evenals gezamenlijke subsidieaanvragen via ZonMW.

We vragen de programmaleider om bestaande initiatieven waar mogelijk verder te (helpen) brengen en nieuwe leads te genereren.

De hoofdtaken van de programmaleider GV zijn:

 1. Uitbouwen van contacten met Centra voor Levensvragen.
 2. Verder verkennen en uitwerken van verschillende plekken voor het individuele levensgesprek en mogelijkheden voor groepsactiviteiten, ook voor jongeren.
 3. Verder verkennen en uitwerken van verschillende plekken voor de dagbesteding voor hoger opgeleide ouderen.
 4. Enthousiasmeren van remonstrantse plekken waar deze initiatieven uitgevoerd kunnen worden (we denken aan bijvoorbeeld Lochem, Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Den Haag of Eindhoven).
 5. Uitwerken van werkbare vormen en het maken van afspraken daarover.
 6. Ontwikkelen van onderzoekslijn i.s.m. het Seminarium/Arminius Instituut onder deze initiatieven om het effect, de knelpunten en de opbrengsten in beeld te brengen. Daarbij komen ook vragen als: Wat brengt GV meer of anders dan het ‘gewone’ predikantenwerk? Wat is de herkenbaarheid en betekenis voor de remonstrantse gemeenschappen? Zijn er mogelijke consequenties voor opleiding en bijscholing?
 7. Uitzoeken welke subsidies mogelijk zijn vanuit de overheid of zorgverzekeraars.

Vacature 3
Programmaleider Uitbouwen van landelijk en lokaal aanbod
(Werken aan de Toekomst, programmalijn V)

Doel van het programma

Veel nevenactiviteiten in Remonstrantse gemeenten, anders dan de kerkdienst, zijn aantrekkelijk voor een groot publiek, zowel voor onze kerkgangers als voor vrijzinnigen die juist dat andere aanbod interessant vinden. Er wordt dan ook veel georganiseerd, zowel door het landelijk bureau als door gemeenten. Deze activiteiten helpen de Remonstranten aan een goed gevulde activiteitenagenda. Daarbij wordt vanuit de landelijke organisatie de behoefte steeds groter om hier meer lijn in te brengen, goede ideeën op meerdere plaatsen aan de bieden, gemeenten te faciliteren bij het aanbod en te helpen bij het aanbieden van een sterke lokale activiteitenkalender. Het ideaal is dat er zo naast de zondagsdiensten in de toekomst een breed vrijzinnig aanbod beschikbaar is met bekend en nieuw aanbod. Graag willen we, naast de initiatieven vanuit de Remonstranten, ook een palet aan activiteiten aanbieden met onze vrijzinnige partners en mogelijk andere groepen.

InZicht, de denktank van de Remonstranten, ondersteunt met het bepalen van goede (maatschappelijk relevante) thema’s die passen bij onze identiteit en visie. Aan de hand van deze thema’s beogen we een activiteitenportfolio te ontwikkelen door het hele land. Met gemeenten en met partners uit het brede vrijzinnige veld kan hier invulling aan gegeven worden. Daarbij denken we aan bestaande partners als Nieuw Wij en bevriende kerkgenootschappen, maar ook aan andere groepen. Voor dit alles zoeken we een regisseur die de ideeën handen en voeten kan geven.

De hoofdtaken van de Programmaleider Aanbod zijn:

 1. In kaart brengen van het bestaande landelijke en lokale aanbod aan activiteiten zoals hierboven geschetst;
 2. Het ontwikkelen van een kader (waarschijnlijk ook website) waarin deze activiteiten kunnen worden geplaatst en waaruit gemeenten en de landelijke organisatie ideeën kunnen opdoen;
 3. Daarbij ook mogelijkheden van samenwerking opsporen, zowel tussen de remonstrantse gemeenten onderling en met de landelijke organisatie, als met vrijzinnige partners en andere organisaties;
 4. Het bijwonen van InZicht en aldaar delen van opgedane inzichten over mogelijke thema’s voor de Remonstranten en vrijzinnig geloven;
 5. Samen met het landelijk bureau en de taakgroep M&C, thema’s uitwerken in aantrekkelijk nieuw aanbod;
 6. Samen met het landelijk bureau en de taakgroep M&C helpen voorbereiden van Landelijke Beraadsdagen en andere activiteiten rond een bepaald thema, waarbij ook wordt gezorgd voor goede publiciteit via traditionele en sociale media;
 7. Bij alle activiteiten is een scherp oog gewenst voor het betrekken van andere organisaties, het onderkennen van concrete problemen die mensen ondervinden in hun levenssituatie en het uitnodigen van andersdenkenden.

Vacature 4
Programmaleider Nascholing predikanten en geestelijk verzorgers (0,2 fte)

Inleiding

De Remonstranten lanceren een ambitieus programma op vernieuwing en versterking: de organisatie wordt toekomstbestendig gemaakt. Nascholing van de professionals maakt expliciet onderdeel uit van de aanpak, in combinatie met een vijf-punten-aanpak van de Taakgroep PGI.

Doel van de nascholing is verdere professionalisering en versterking van de professionals van de Remonstranten: de predikanten en geestelijk verzorgers. Voor de geestelijk verzorgers is er reeds een nascholingsverplichting van de eigen beroepsvereniging (met name gericht op de zorginhoudelijke en psychologische aspecten van het vak), voor predikanten is die er alleen in formele zin. Een programma onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Arminius Instituut, Convent van Predikanten en landelijk bestuur (CoZa) is in de maak maar heeft ter concretisering goede ondersteuning nodig. Daarna volgt ook de implementatiefase. Onderdeel van het nieuwe nascholingsprogramma is:

 • Een sterke focus op de (zelf)reflectie van de professional
 • Een remonstrants en vrijzinnig aanbod van cursusdagen in meerjarige trajecten
 • Individuele advisering van de professionals door een deskundige
 • Aansluiting van nascholingsaanbod bij het studieverlof
 • Een aanbod dat ook voor anderen dan remonstrantse professionals interessant is

Om dit te realiseren is een Programmaleider Nascholing noodzakelijk. Deze programmaleider valt onder de verantwoordelijkheid van de rector van het Arminius Instituut, conform de nieuwe opzet in de voorgestelde kerkorde. De Programmaleider werkt ook intensief samen met de initiatieven die onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Secretaris worden geïnstigeerd en uitgevoerd.

Taken van de programmaleider

De Programmaleider Nascholing neemt een belangrijke functie in in het contact tussen de Toekomstgroep, het convent en het seminarium. Hij/zij is specialist in scholing op dit specifieke vakterrein en heeft zowel oog voor de beleidsmatig/strategische aspecten van de nascholing alsook de individueel/professionele aspecten van de deelnemer aan het programma. Hij/zij weet een strategisch relevant programma te ontwikkelen dat gedragen wordt door de deelnemers en van academisch goed niveau is. De meest concrete aspecten zijn:

 • Ontwikkelen van een visie en een programma van meerjarige nascholing voor conventsleden;
 • Draagvlak creëren op het programma bij convent, Coza, seminarie en VU; 
 • Vertaling van wetenschappelijke ontwikkelingen naar een concreet aanbod;
 • Adviesgesprekken met conventsleden omtrent ieders individuele traject;
 • Adviseren over scholingsaanbod buiten het Arminius Instituut (kerkordelijke erkenning);

Competenties

Voor deze programmaleider gelden de volgende competenties:

 • Duidelijke visie op nascholing als onderdeel van de gehele vorming van predikanten en geestelijk verzorgers;
 • Contactueel vaardig met professionals in dit werkgebied;
 • Goed gevoel voor de marketing van het aanbod binnen en buiten de Remonstranten;
 • Goed gevoel voor de strategische aspecten van nascholing voor de Remonstranten, blijkend uit strategisch en bestuurlijk relevante ervaringen;
 • Bekend met de academische wereld en zicht op de hoofdlijnen van de theologische wetenschappelijke ontwikkelingen in (inter)nationaal verband;
 • Teamplayer binnen het geheel van de Remonstranten;
 • Affiniteit met de Remonstranten.

Vacature

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Heb je interesse in deze positie, dan praten we graag met je! Voor meer informatie kun je terecht bij Goos Minderman, rector van het Arminius Instituut via goosminderman@gmail.com.

Je kunt solliciteren door je motivatie en CV te sturen voor 29 juli 2024 naar personeel@remonstranten.org t.a.v. Mariëlle van Royen onder vermelding van ‘nascholing’. 

Je krijgt in beginsel een aanstelling van één jaar bij de Remonstranten. De functieomvang is 0,2 fte. 

Voor honorering en overige arbeidsvoorwaarden volgen de Remonstranten de arbeidsvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in Nederland.  Op predikanten is de Traktementsregeling voor predikanten 2024 van toepassing. 

Procedure 

Selectiegesprekken zullen in principe plaatsvinden eind augustus of begin september.  Inzet voor de start van de functies is 1 oktober 2024. Uiteraard kunnen daar nadere afspraken over worden gemaakt, rekening houdend met eventuele opzegtermijnen bij andere functies.