Anbi

 

 

De Remonstrantse Broederschap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie een gift doet aan zo’n instelling mag dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, in mindering brengen op het belastbaar inkomen. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende gemeenten en rechtspersonen. Het beleid van de RB is dat stichtingen zelf moeten zorg dragen voor het voldoen aan ANBI-verplichtingen.

Sinds 1 januari 2014 zijn instellingen met een ANBI-status verplicht jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar te maken. Dit in het kader van meer transparantie en inzicht in het functioneren van instellingen met een ANBI-status. Ook als kerkgenootschap worden wij hiermee geconfronteerd en moeten vanaf 1 januari 2016 aan deze nieuwe wetgeving voldoen.

 

 

A. Algemene gegevens

 

 

Naam ANBI:                     Remonstrantse Gemeente Groningen

Telefoon:                          050-3130771

RSIN/Fiscaal nummer:    002656590

KvK-nummer:                 75767384

Website adres:                https://groningen.remonstranten.nl

E-mail:                             remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl

Adres:                              Coehoornsingel 14

Postcode:                        9711 BS

Plaats:                             Groningen

Postadres:                      Coehoornsingel 14

Postcode:                        9711 BS

Plaats:                             Groningen


De Remonstrantse Gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. De geografische omvang van de gemeente is tamelijk groot: zij omvat de provincie Groningen en delen van de provincies Friesland e Drenthe. Er zijn levendige kernen van activiteiten in Assen, Beetsterzwaag en Roden. Het kerkgebouw van de gemeente staat in Groningen. Activiteiten voor jongeren en ouderen binnen de gemeente en verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen vindt onze gemeente van groot belang. Zo is er een Cantorij, een Zondagsschool, een Jongerenkring en een Werkgroep Internationale Contacten. De kerkenraad begeleidt en ondersteunt alle activiteiten en probeert nieuwe initiatieven te ontplooien. Zo kunnen remonstranten beschouwd worden als vrijzinnigen die vanuit christelijke wortels gezamenlijk zoeken naar geloof en inspiratie in het leven: in kerkdiensten, gesprekskringen, cursussen, lezingen, debatten, muziek en vele andere activiteiten.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijke leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente te Groningen.

 


B. Samenstelling bestuur

 


Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad tien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijk beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

 


C.  Doelstelling/visie

 


De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jesus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

 


D. Beleidsplan

 


Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link:

https://www.remonstranten.nl/anbi/

Het Beleidsplan van de Remonstrantse Gemeente Groningen zal binnenkort worden herzien.

Het beleid is erop gericht om een open geloofsgemeenschap te zijn die ruimte biedt aan persoonlijk geloof en ontwikkeling.  Wij zoeken geloof en inspiratie door middel van vieringen, kringenwerk, lezingen en diaconale werkzaamheden  en verbinden  ons zo  met ontwikkelingen in de samenleving, met cultuur en wetenschap.

 


E. Beloningsbeleid

 


De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. Voor de beloning van overige medewerkers in loondienst, zoals koster, administrateur, organist, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 


F. Verslag activiteiten

 


De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat depredikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

 


G. Voorgenomen bestedingen

 


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 


Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begrootwerkelijkbegrootwerkelijkbegroot
20202019201920182018
Baten
1Opbrengsten uit bezittingen      4.550,00      4.537,734.600,00       4.555,01       4.700,00
2Bijdragen gemeenteleden90.250,0095.252,04     94.650,00    95.711,46       89.750,00
3Subsidies en overige bijdragen van derden    3.500,00    3.500,00     3.500,00    18.656,48  26.000,00
Totaal baten (a)98.300,00103.289,77102.750,00 118.922,95120.450,00
.
Lasten
4Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)   89.500,00   84.178,95    95.000,00     83.277,60     88.750,00
5Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk     7.700,00     6.939,35      9.250,00      7.398,05       8.300,00
6Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      8.500,00      7.835,00     8.200,00     8.060,00     8.172,50
7Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)                  –                  –                 –                  –                   –
8Lasten overige eigendommen en inventarissen     5.112,50     7.839,29    3.612,50     3.537,90  5.137,50
9Salarissen (koster, organisten e.d.)      5.000,00      5.298,23    4.500,00    27.106,40   40.000,00
10Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      5.010,00      5.506,92      5.000,00      7.321,97      5.040,00
Totaal lasten (b) 120.822,50 117.597,74125.562,50136.701,92155.400,00
.
11Resultaat (totaal a-b)-22.522,50-14.307,97-22.812,50-17.778,97-34.950,00


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.  Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.