Kerkenraad

De Kerkenraad is belast met het bestuur van de Gemeente en vertegenwoordigt de Gemeente en haar leden/vrienden. De predikant maakt deel uit van de Kerkenraad, die uit minimaal zeven en maximaal elf personen dient te bestaan. De huidige samenstelling van de Kerkenraad is:

 

Ellen de Witt Hamer       Voorzitter, lid DB

Externe zaken, incl. SOGK contacten; personeelszaken; huishoudelijke zaken, onderdeel lunchzaken; kerkelijk bureau en aanspreekpunt; reserveringen ruimtes; coördinatie condoleance bezoeken; informatie-uitwisseling met ledenadministratie; leiding organisatie; CVO I.

 

Lense Lijzen                      Predikant, lid DB

Prediking en pastoraat; Curatorium van het Seminarium; convent van predikanten; GSP; Kleine Oecumene; redactie “Gemeenteleven”; adventscommissie; programmacommissie.

 

Jelly Stapert                      Secretaris, lid DB

Uitvoering organisatie; verslaglegging LB; correspondentie; personeelszaken; jaarverslagen.

 

Maarten Edzes                 Penningmeester; vice-voorzitter, lid DB

Financiële zaken; contacten administratiekantoor; huishoudelijke taken, onderdeel inkoop; CVO II

 

Trudi van Eerden             Lid

Voorzitter contactleden; programmacommissie; nieuwe leden en vrienden; adventscommissie.

 

Geert van den Hul          Lid

2e secretaris; verslaglegging (KR, AV); publiciteit en PR (website, persberichten, advertenties) incl. in gemeenteleven.

 

Marieke de Jong             Lid

Contacten zondagschool, jeugd, jongeren en crèche; adventscommissie, Gemeenteleven.

 

Trudy Kleve                       Lid

Contactpersoon diaconie; Organisatie vrije diensten.

 

Dolf van der Scheer       Lid

Raad van kerken; opstellen preekrooster; interne roosters; Kleine Oecumene.

 

Herman Wobben            Lid

Penningmeester diaconale taken; interne roosters; jaarverslag diaconale zaken; secretariële diaconale zaken; Open Hof.