De Kerkenraad is belast met het bestuur van de Gemeente en vertegenwoordigt de Gemeente en haar leden/vrienden. De predikant maakt deel uit van de Kerkenraad, die uit minimaal zeven en maximaal elf personen dient te bestaan. De huidige samenstelling van de Kerkenraad is:

 

PORTEFEUILLEVERDELING KERKENRAAD 2015 – 2016

voorzitter                                 Mieke de Vries (DB)
externe zaken,leiding organisatie, condoleantiebezoeken, personeelszaken, huishoudelijke zaken,contactledenwerk, CVO-1 Broederschap, SOGK

 

predikant                                 Lense   Lijzen (DB)

prediking en pastoraat, CoZa, Convent van predikanten, GSP, kleine oecumene, redactie Gemeenteleven, adventscommissie, programmacommissie

 

secretaris                                Jelly Stapert (DB)

uitvoering organisatie, kerkelijk bureau, verslaglegging (AV, LB, Gemeenteleven,) correspondentie, personeelszaken, 50+groep

 

penningmeester/vice-voorsitter                     Maarten Edzes (DB)

financiële zaken, contacten administratiekantoor, preekrooster, CvO -II Broederschap, adventscommissie

 

lid                                              Dolf van der  Scheer

Interne roosters, Raad van Kerken, WIC

 

lid                                              Ingrid Wormgoor

Publiciteit en pr (website, persberichten, advertenties), vrije diensten, zondagsschool, jeugd en jongeren, kleine oecumene, programmacommissie,

 

lid                                              Trudie van Eerden

nieuwe leden en vrienden, programmacommissie

 

lid                                              Trudy Kleve

vrije diensten, contactpersoon diaconie, supervisie crèche

 

lid                                             Onno de Vries

secretariële diaconale taken, jaarverslag , preekrooster

 

lid                                             Herman  Wobben

penningmeester diaconie, interne roosters, Open Hof