Preekrooster

 

 

01 novemberds. L.J. LijzenVoedselbank, cantorij, kom in de kring, zondagschool
08 novemberds. F.R. Fennema 
15 novembermw. E.K. Verhagen-Krikke 
22 novemberds. L.J. LijzenHerdenkingsdienst, maaltijdviering, kom in de kring, zondagschool
29 novemberds. L.J. Lijzen 
06 decemberVrije dienstVoedselbank, kom in de kring, zondagschool
13 decemberds. L.J. Lijzen 
20 decemberds. L.J. Lijzenkom in de kring, zondagschool
25 decemberds. L.J. LijzenKerstmis
03 januarids. L.J. LijzenVoedselbank
10 januarids. W. Tinga 
17 januarids. L.J. Lijzen 
24 januarids. S. Boumankom in de kring, zondagschool
31 januariVrije dienst 
07 februarids. L.J. LijzenVoedselbank
14 februaripastor J. Butti 
21 februarids. L.J. Lijzenkom in de kring, zondagschool
28 februariVrije dienst 
06 maartds. L.J. LijzenVoedselbank
13 maartdr. C.M.G. Berkvens 
20 maartds. L.J. LijzenPalmpasen, kom in de kring, zondagschool
24 maartds. L.J. Lijzen 
25 maartds. L.J. Lijzen 
27 maartds. L.J. LijzenPasen, kom in de kring, zondagschool
03 aprilmw. E.K. Verhagen-KrikkeVoedselbank
10 aprilds. L.J. Lijzenkom in de kring, zondagschool
17 aprilprof. Dr. P.J.A. Nissen 
24 aprilVrije dienst 
01 mei  
08 mei  
15 meids. R.P. Yetsenga 
22 meids. A. Klokkom in de kring, zondagschool
29 meiVrije dienst 
05 juni  
12 junids. G. Naber 
19 junidr. H.J. Siebrand 
26 juniVrije dienstkom in de kring, zondagschool
03 juliDs. d. van Veen 
10 julizomerdiensten 
21 augustusds. L.J. Lijzen 
28 augustusds. L.J. Lijzen 
03 septemberds. L.J. Lijzen