8 maart 2024

Jaarverslag 2023

Geschreven door Redactie

Elk jaar schrijft de Remonstrantse Gemeente Groningen een jaarverslag. Dit is het jaarverslag van 2023.

Jaarverslag 2023 van de Remonstrantse Gemeente Groningen (RGG)

Inleiding/algemeen: Het jaar 2023 was een goed jaar voor de Remonstrantse Gemeente Groningen. Na een moeilijke periode door corona en de zoektocht naar een nieuwe predikant werden er weer volop activiteiten ontplooid en werkte de kerkenraad aan een nieuw beleidsplan.

Beleid: Op twee ‘heidagen’ heeft de kerkenraad gewerkt aan een nieuw beleidsplan met een visie op de toekomst van de gemeente. Speerpunten zijn omzien naar elkaar, durven vernieuwen en een betere communicatie, met als doel in ieder geval te behouden wat er is en wellicht zelfs te groeien. Dit plan zal in 2024 worden gepresenteerd.

Vieren: De diensten werden voor een deel ingevuld door de eigen predikant en voor een deel door gastpredikanten. Daarnaast waren er enkele keren per jaar de zogenoemde ‘Vrije Diensten’ die door gemeenteleden naar eigen inzicht worden vormgegeven. De Paascyclus en de zomerdiensten werden samen met de doopsgezinde en de lutherse gemeente ingevuld. De gemeente heeft zich in een speciale dienst met een Preek van de Leek aangesloten bij INLIA door het ondertekenen van het Charter van Groningen. Het 145-jarig bestaan van de gemeente is gevierd met een bijzondere Cantatedienst. Op weg naar het 150-jarig bestaan zal er elk jaar een speciale activiteit georganiseerd worden.

Programma: Het DoReCafé is een gezamenlijk programma van remonstranten en doopsgezinden. Vanuit het thema ‘Vernieuwing’ werden een zangavond naar aanleiding van het liedboek Psalmen Anders, een fietstocht naar het kerkje in Fransum met een lunch en een korte viering, samen met het GSp een gitaarconcert door Wiek Hijmans, Psalms Electrified, en een regenboogdienst met het koor Zangzaad georganiseerd. Binnen de eigen gemeente wordt enkele keren per jaar een gemeentemaaltijd georganiseerd voor en door gemeenteleden. Dit jaar was er voor het eerst een gemeentemaaltijd waarin de ontmoeting met vluchtelingen centraal stond. Ook was er een excursie naar de kunstenaarskolonie in Worpswede waar veel gemeenteleden aan deelnamen.

Jongeren: De zondagsschool is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en komt ongeveer eens in de drie weken bijeen. Zij starten in de kerkdienst en gaan dan naar hun eigen ruimte, waar ze naar een Bijbelverhaal luisteren en vervolgens aan de hand van dit thema een gesprek hebben, knutselen of een spel doen. Het versieren van de palmpasenstokken en het opvoeren van het kerstspel zijn jaarlijks terugkerende hoogtepunten.

Contactledenwerk: In 2022 is de gemeente overgegaan op een andere manier om de structuur van contactleden vorm te geven, waarin de gemeente zelf een belangrijkere rol heeft gekregen. Uitgangspunt is dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het ‘Omzien naar Elkaar’. Hierin worden leden en vrienden die iets voor een ander willen doen gekoppeld aan een gemeentelid met een hulpvraag. Dit beleid is in 2023 verder uitgewerkt.

Samenwerking/oecumene: In de zomermaanden worden de diensten gezamenlijk met de doopsgezinde en de lutherse gemeente verzorgd. Vanwege kleine en tijdelijke aanstellingen van de voorgangers bij de doopsgezinden en lutheranen is in 2023 voor een deel van de zomerdiensten een andere invulling gezocht. Ook de Paascyclus wordt in oecumenisch verband gevierd, evenals de jaarlijkse brede oecumenische vieringen (met de binnenstadskerken) in januari en in oktober.

Diaconie: Uit de jaarlijkse opbrengsten van het (eigen) vermogen worden tezamen met de opbrengsten van de wekelijkse collectes uit de diensten goede doelen ondersteund. Vaak zijn het doelen waar de gemeente of leden hiervan een rechtstreekse band mee hebben. In 2023 is er speciaal aandacht besteed aan hulp aan vluchtelingen; hierbij zijn enkele gemeenteleden actief betrokken. Daarnaast wordt de Voedselbank al jaren ondersteund, met maandelijkse inzamelingen, collecten en vrijwilligerswerk door gemeenteleden.

Communicatie: De PR van de Remonstrantse Gemeente Groningen bestaat uit het blad Gemeenteleven (dat tien keer per jaar verschijnt maar in het najaar vernieuwd is en sindsdien eens per twee maanden verschijnt), folders voor specifieke evenementen, een Facebookpagina en een website. Als onderdeel van het nieuwe beleidsplan is een communicatieplan ontwikkeld om de gemeente via diverse (sociale) kanalen beter op de kaart te zetten. Daarnaast wordt er wekelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd met de aankondiging van de komende kerkdienst, collectedoelen en de activiteiten in de komende weken. De kerkdiensten worden uitgezonden via een livestream op YouTube.

Gebouw: Het kerkgebouw is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken, die op de bovenverdiepingen haar kantoor heeft. De activiteiten van de Remonstrantse Gemeente en de SOGK worden met elkaar afgestemd.

Toekomst: Door de beroeping van een nieuwe predikant in 2022 zit de gemeente weer in een opgaande beweging: er worden meer activiteiten ontplooid, kringen en gespreksgroepen die stillagen worden weer opgestart en er is meer aandacht voor pastorale zorg. Dit alles zorgt voor sterke(re) onderlinge verbanden en meer betrokkenheid op elkaar. Desondanks is de gemeente door overlijdens en opzeggingen ook dit jaar weer gekrompen. De kerkenraad hoopt met het nieuwe beleidsplan dit tij (enigszins) te kunnen keren.

Gerelateerd