4 september 2016

DoReCafe – Lezingen en een filmmiddag

Geschreven door Geert van den Hul

Betrokken vrijheid, de kwaliteit van tolerantie

Dit najaar sluiten we met ons DoReCafé aan bij  het landelijke thema van de remonstranten:

‘Pleidooi voor Vrijheid’

Met de grote stromen vluchtelingen die zich over onze aarde van de ene naar de andere plaats bewegen op zoek naar een plek waar ruimte voor hen is om te leven, realiseren we ons dat vrijheid nog steeds één van de kostbaarste zaken in onze wereld is – en niet vanzelfsprekend.

Vrijheid wordt beperkt door godsdienstfanatici of door morele intolerantie. Maar net zo goed door de politieke en economische belangen die zwaarder lijken te wegen dan de vrijheid en de ruimte van een enkel mens.

Aan de andere kant zien we een zucht naar vrijheid in woord en daad die zoveel ruimte voor vrijheid claimt dat ze er door vervormd lijkt te worden. Wat zijn de contouren van een verdraagzame vrijheid? Een vrijheid die ruimte geeft, tolerant is, maar ook richting geeft? Is zo’n vrijheid denkbaar? En wat leert onze geschiedenis hierover?

Deze vragen willen we in komend najaar en voorjaar 2017 op verschillende wijzen centraal stellen op onze avonden. Nieuw is, dat we na elke bijeenkomst, voor wie dat wil, een verdiepingsbijeenkomst organiseren. Op deze bijeenkomst willen we verder denken over wat de avond ons gebracht heeft.

DoReCafé data najaar 2016 Op het snijvlak van geloof en samenleving

In deze huidige ‘snelle’ tijd is er grote behoefte aan verdieping. Niet alleen als antwoord op  maatschappelijke ontwikkelingen maar ook ter bezinning  op het persoonlijke leven.

Hierbij kan religieuze traditie een belangrijke bron van inspiratie zijn. De tradities van de doopsgezinden en remonstranten worden gekenmerkt door tolerantie en individuele verantwoordelijkheid. Daarbij past een open uitwisseling van standpunten en ideeën, middenin de samenleving.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

Filmmiddag:  ‘The way’

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm omgekomen in de Pyreneeën, terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Deze route staat ook wel bekend als de pelgrimage naar Compostella. Gedreven door groot verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen, neemt Tom de vrijheid om ook aan deze pelgrimage te beginnen. Een besluit dat zijn leven verandert.

Datum: 22 september Tijd: 14.00 uur; zaal open 13.30 uur

Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

Toegang: vrijwillige bijdrage
 

Erasmus en het vrije woord Herman Pleij

Erasmus geloofde vurig en een leven lang in de kracht van het woord, het argument, debatteren en overtuigen. Een dergelijke opvatting impliceerde een verregaande vrijheid van meningsuiting. Daar waren de gezagsdragers van Kerk en Staat doorgaans nog niet aan toe. Men ging uit van een absoluut gezag, dat door God verleend was aan een individu dat dit gezag belichaamde: paus en keizer

Menigmaal sprak hij zich rechtstreeks uit ten gunste van de vrijheid van geweten en meningsuiting. In zijn ‘Opvoeding van de christenvorst’ uit 1516, bestemd voor de jonge vorst Karel V, stelde hij heel principieel vast dat de natuur een ieder als vrij mens geboren had laten worden. Slavernij was mensenwerk en had niets met natuurlijk menselijk gedrag van doen. Daarom kon geen enkele christen zich meester noemen over andere christenen: ‘Het is niet koninklijk vrije mensen te bevelen en iets te beproeven zonder instemming der burgers’.

De bekende Erasmuskenner en emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde professor dr. Herman Pleij zal ons deze avond meenemen in werk en gedachtengoed van deze belangrijke humanist, en zijn belang voor ons denken over vrijheid en verdraagzaamheid.

Deze avond  is  op  initiatief van RGG,  DGG en het Humanistisch Verbond  te Groningen.

Datum: 19 oktober Tijd: 20.00 uur; zaal open 19.30 uur

Plaats: Remonstrantse kerk

Toegang: vrijwillige bijdrage Door: Herman Pleij

Het christendom door Romeinse ogen Jan Willem Drijvers

Onze westerse wereld ziet in toenemende mate een angst voor de islam en zijn aanhangers. Vele westerlingen voelen zich bedreigd en menen dat de eigen samenleving wordt ondermijnd omdat de nieuwkomers de waarden van de westerse democratische maatschappij niet (zouden) accepteren. Moslims worden dan met wantrouwen bejegend en het liefst niet toegelaten tot onze samenleving or eruit verwijderd.

2000 jaar geleden kwam in het Romeinse rijk een nieuwe religieuze beweging op die zich zou ontwikkelen tot een van de drie grote wereldgodsdiensten: het christendom. In de eerste drie eeuwen van onze jaartelling groeide het aantal christenen geleidelijk. Hun godsdienst werd echter tot aan het begin van de vierde eeuw niet erkend vanwege hun strikte monotheïsme in de polytheïstische Romeinse wereld.

In deze lezing wordt nader ingegaan op de vraag hoe in de Romeinse wereld werd gedacht over het christendom, hoe men christenen behandelde en waarom christenen soms werden vervolgd. Na afloop van de lezing is gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

Dr. Jan Willem Drijvers is Universitair Hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen

Datum: 17 november Tijd: 20.00 uur; zaal open 19.30 uur

Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

Toegang: vrijwillige bijdrage

 

Gerelateerd